Vaše skúsenosti
s Aktívnou matematikou

“Pri práci s pomôckou sú vytvorené optimálne podmienky na verbalizáciu využitých myšlienkových postupov, manipulatívnych činností a uvažovania, čo je dôležité pri rozvíjaní nielen kognitívnych schopností, ale aj metakognitívnej zložky myslenia.“

Doc. RNDr. Alena Prídavková, PhD., Katedra matematickej edukácie na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove

“Žiak je počas manipulácie s hrou neustále aktívny, čo vedie k lepšiemu zapamätaniu si učiva, vytváraniu vlastných úsudkov. Pomôcka podporuje jeho záujem o učenie, intenzívne prežívanie, myslenie a konanie.”

Mgr. Lucia Kortmanová, venuje sa domácemu vzdelávaniu a práci s deťmi so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami

“Forma názornosti, možnosť aktívneho učenia sa a manipulácia s kartičkami výrazne podporuje pochopenie základných matematických pojmov. Žiaci vďaka tomu dokážu lepšie porozumieť matematike, predstaviť si konkrétne číslo, počet predmetov, číselný rad, usporiadať čísla na číselnej osi, pochopiť postupnosť, porozumieť slovným úlohám,… “

PaedDr. Daša Sitková, PhD., ZŠ s MŠ Liptovská Osada

„Počas práce s Aktívnou matematikou je na hodine cítiť neuveriteľnú atmosféru a nadšenie zo strany žiakov. Samostatne dokážu pracovať na zadaných úlohách pričom zisťujú, že aj rôzne riešenia úloh môžu byť správne. Mám rada detskú argumentáciu, prečo sa daný matematický problém rozhodli riešiť práve takýmto spôsobom. Je to výborná pomôcka vhodná na rozvoj kritického myslenia, sociálnych kompetencií a vrstovnícke učenie.“

PaedDr. Ľubica Demčáková, Evanjelická spojená škola, Prešov

“Deťom sa práca s Aktívnou matematikou páči. Vidím, ako sa postupne zlepšujú hlavne v tvorení slovných úloh a v zadávaní otázok.”

Mgr. Katarína Družbacká, ZŠ Čataj

„Aktívnu matematiku používam s mojou dcérou predškoláčkou. Práca s ňou je skvelá, rozvíja okrem motoriky aj slovnú zásobu. Vymýšľame si príbehy, porovnávame, spočítavame, odpočítavame, …“

Lucia Tutoky, mama